Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU JACODEPOL
obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2020 roku

 

§ 1
Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia, mają takie znaczenie jak wynika to z niniejszego paragrafu, chyba, że z treści Regulaminu wprost wynika, co innego. Przez następujące pojęcia rozumieć należy:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi jego aneksami, uzupełnieniami, załącznikami,
 2. JD – JACODEPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kurhan 11, 02-203 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000472902, NIP: 5272699028;
 3. Usługi – odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone przez JD na rzecz Użytkowników polegające w szczególności na przygotowywaniu i udostępnianiu Użytkownikom przez JD m.in. Planów treningowych, Diet oraz Przepisów,
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem pomiędzy JD, a Użytkownikiem, o treści zgodnej z Regulaminem,
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Usług, spełniająca kryteria, o których mowa w Regulaminie; w Regulaminie może pojawiać się także odniesienie do Użytkowników jako grupy osób i wówczas zamiennie używane jest sformułowanie: Użytkownicy,
 6. Plan treningowy – zestawy ćwiczeń wraz z video instruktażowym dla każdego ćwiczenia obejmujące zestawy ćwiczeń wraz z video instruktażowym, dostępne dla Użytkowników na ich profilu w Serwisie po wykupieniu danego Planu przez czas trwania Subskrypcji,
 7. Trening plus Dieta – pakiet zawierający Plan treningowy dostępny przez czas trwania subskrybcji oraz indywidualnie skomponowane zalecenia dietetyczne dostępne dla Użytkowników na ich profilu; w ramach tej usługi Użytkownik ma także dostęp do 10 (dziesięciu) Przepisów,
 8. Dieta – rozpisane, zindywidualizowane dla danego Użytkownika zalecenia dietetyczne powstałe w oparciu o wyliczone dla Użytkownika markoskładniki, w których to mogą pojawić się posiłki wskazane i opisane w Przepisach,
 9. Przepisy – baza przepisów JD zawierająca przykłady dietetycznych posiłków wraz z opisem ich przygotowania oraz zdjęciami potraw, dostępna dla Użytkowników po wykupieniu przez nich miesięcznej subskrypcji,
 10. Serwis – strona internetowa JD działająca pod adresem internetowym: https://www.jacodepol.com wraz ze wszystkimi podstronami, przy wykorzystaniu której JD świadczy na rzecz Użytkownika Usługi,
 11. Subskrypcja – czas trwania danej Usługi liczony od momentu jej zakupienia przez Użytkownika,
 12. Materiały – wszelkie informacje, dokumenty, zdjęcia, grafiki, materiały audio, materiały video, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.), a które to JD udostępnia Użytkownikowi w ramach Serwisu.
 13. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym przedziale i określonych ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zmianami)

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera warunki i zasady korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu przez JD na rzecz Użytkowników polegających w szczególności na ustalaniu, komponowaniu Planów treningowych lub Diet dla poszczególnych Użytkowników, na podstawie informacji i danych przekazanych JD przez Użytkowników, z uwzględnieniem ich indywidualnych, określonych samodzielnie przez Użytkowników celów, które chcą osiągnąć.
 2. Plany treningowe lub Diety ustalane będą przez JD w szczególności w oparciu o następujące informacje przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem ankiety wyświetlanej na ich profilu w Serwisie, po zakupie przez Użytkownika Planu treningowego, Diety lub Treningu plus Diety:
  a. wiek Użytkownika,
  b. waga i wzrost Użytkownika,
  c. płeć Użytkownika,
  d. preferencje żywieniowe Użytkownika (wskazujące na produkty, które Użytkownik lubi oraz których nie lubi),
  e. wskazania zdrowotne Użytkownika, w tym alergie żywieniowe Użytkownika,
  f. ogólny stan zdrowia Użytkownika,
  g. zalecenia lekarskie (jeśli są).
 3. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć JD informacje zgodne z prawdą, dotyczące jego osoby i uwzględniające jego faktyczne preferencje oraz możliwości.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest JD.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez wykupienie przez Użytkownika poszczególnych Usług. Użytkownik przed wykupieniem Usługi zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz z innymi dokumentami dodatkowymi zamieszczonymi przez JD w Serwisie takimi jak m.in. Polityka prywatności, zaś decydując się na zawarcie Umowy oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, akceptuje je i nie wnosi on do nich żadnych zastrzeżeń.
 6. Usługi odpłatne i nieodpłatne są świadczone przez JD na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7. Usługi będą świadczone w języku polskim. Język polski jest obowiązujący również dla Umowy, Regulaminu, Serwisu oraz innych oświadczeń JD lub Użytkowników.

 

§ 3
Rejestracja w Serwisie

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  a. ukończyła 16 (szesnaście) lat,
  b. zaakceptowała Regulamin oraz dokumenty dodatkowe udostępnione przez JD, tj. Politykę prywatności i inne,
  c. zarejestrowała się w Serwisie i utworzyła swój indywidualny profil.
 2. Profil w Serwisie może posiadać tylko Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny. W czasie rejestracji od Użytkownika wymagane będzie zaakceptowanie zgód określonych w formularzu rejestracyjnym (oznaczonych jako obligatoryjnych) i podanie:
  a. jego adresu e-mail, który będzie stanowił jego login w Serwisie,
  b. jego imienia,
  c. zindywidualizowanego, niepowtarzalnego hasła, które składać się musi co najmniej z 8 (ośmiu) znaków, w tym z co najmniej: 1 (jednej) wielkiej litery i 1 (jednej cyfry).
 3. Niektóre Usługi, w szczególności Plany treningowe, Diety lub Treningi plus Diety mogą być dostępne dla Użytkowników dopiero po ich wykupieniu, a w przypadku Przepisów, po wykupieniu Subskrypcji.
 4. Użytkownik oświadcza, że przed zakupem Planu treningowego, Diety lub Treningu plus Diety skonsultował się z właściwym lekarzem i oświadcza, iż brak jest dla niego przeciwskazań do stosowania diety lub podjęcia aktywności fizycznej, w tym ćwiczeń wysiłkowych. W każdym przypadku wystąpienia u Użytkownika wszelkiego rodzaju bólów, złego samopoczucia, duszności, ogólnego osłabienia i innych niepokojących objawów, zobowiązany jest on, we własnym zakresie, niezwłocznie skonsultować takie objawy z właściwym lekarzem.
 5. Użytkownik dobrowolnie w czasie rejestracji może podać swój numer telefonu.
 6. Aktywacja indywidualnego konta Użytkownika wymaga potwierdzenia przez Użytkownika, dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną przez JD Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 7. JD ocenia spełnienie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia Usług. JD zachowuje prawo do występowania do Użytkownika o udzielenie dalszych informacji (np. w formie dodatkowych ankiet), które to konieczne będą dla prawidłowego wykonania Usług.

 

§ 4
Korzystanie z serwisu

 1. Aby dokonać rejestracji w Serwisie oraz aby w swobodny sposób z niego korzystać, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
  a. powinien posiadać aktywne, zindywidualizowane konto poczty elektronicznej,
  b. powinien posiadać dostęp do urządzenia elektronicznego mogącego mieć możliwość połączenia się z siecią Internet i mogącego wyświetlać strony www jak również mogącego emitować dźwięki,
  c. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w lit. b powyżej, system operacyjny Windows, LINUX lub OS,
  d. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w lit. b powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia stron www,
  e. włączona w używanej przez Użytkownika do wyświetlania Serwisu przeglądarce internetowej akceptacja plików cookie,
  f. włączona w używanej przez Użytkownika do wyświetlenia Serwisu przeglądarki internetowej Java Script,
  g. wyłączona w używanej Użytkownika do wyświetlania Serwisu wtyczka blokująca wyskakiwanie okienek, np. AdBlock,
  h. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w lit. b powyżej, oprogramowanie komputerowe służące do otwierania plików w formacie .pdf, np. Adobe Flash Player,
  i. powinien posiadać dostęp do sieci Interent.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z innych oprogramowań niż te wskazane w pkt 1 lit. a-h powyżej jest możliwe, lecz może to utrudniać prawidłowe i płynne korzystanie z Serwisu i Usług.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania wyłącznie ze swojego indywidualnego konta w Serwisie.
 4. Użytkownik nie może udostępniać swojego indywidualnego konta w Serwisie do korzystania innym osobom lub podmiotom. Użytkownik zobowiązany jest do należytej ochrony swoich danych uprawniających go do zalogowania w Systemie, tj. nie może on udostępniać i przekazywać tych danych innym osobom lub podmiotom.
 5. W ramach swojego profilu w Serwisie Użytkownik będzie miał dostęp do Materiałów, jak również będzie mógł edytować swoje dane, jak również będzie mógł sprawdzić jaką Usługę ma aktualnie wykupioną oraz czas jej trwania.
 6. Usługi świadczone przez JD na rzecz Użytkowników oraz Materiały udostępnione przez JD Użytkownikom mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na użytek własny i nie mogą być wykorzystywane przez nich w części lub w całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze zawodowym, doradczym lub informacyjnym, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz innymi dokumentami dodatkowymi udostępnionymi przez JD, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 8. W ramach Serwisu oraz w związku z wykonaniem Usług Użytkownik nie może:
  a. odsprzedawać, podnajmować, wydzierżawiać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać innym osobom Materiały, w tym w szczególności uzyskiwać na tej podstawie korzyści materialnych,
  b. posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa, powszechnie obowiązujące normy moralne, dobra osobiste innych Użytkowników, JD oraz jego marki, wulgarnym, obscenicznym, homofobicznym, propagującym rasizm, totalitaryzm, komunizm, nazizm, a w szczególności poprzez publikowanie takich treści,
  c. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w pracę Serwisu i świadczenie Usług,
  d. prowadzić w ramach Serwisu akwizycji, reklamy oraz innych działań wspomagających lub odnoszących się do serwisów konkurencyjnych w stosunku do JD.
 9. Koszty związane z dostępem do Internetu, przesyłem danych koniecznych do zarejestrowania się w ramach Serwisu lub odbiorem danych oraz koszty eksploatacji urządzeń, z których Użytkownik korzysta celem dostępu do Serwisu, ponosi wyłącznie Użytkownik, we własnym zakresie.
 10. JD zachowuje prawo do zaprzestania świadczenia usług o charakterze nieodpłatnym. Usługami świadczonymi przez JD o charakterze nieodpłatnym są wszystkie usługi, za które nie jest przewidziana zapłata ceny przez Użytkowania lub też w odniesieniu do których JD odstąpi od pobierania opłaty.

 

§ 5
Plan treningowy, Trening plus Dieta, Dieta

 1. Użytkownik w ramach Serwisu może dokonać zakupu określonej Usługi. Aby dokonać zakupu Użytkownik musi wybrać w ramach Serwisu określoną Usługę, a następnie dokonać płatności.
 2. Warunkiem koniecznym do przygotowania przez JD indywidualnego planu dietetycznego przy zakupie Diety jest wypełnienie przez Użytkownika ankiety, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej. Ankieta będzie dostępna dla Użytkownika na jego profilu w Serwisie po dokonaniu przez niego zakupu Usługi. Ankieta będzie wyświetlała się na koncie Użytkownika do momentu jej uzupełnienia przez Użytkownika.
 3. Po uzupełnieniu przez Użytkownika ankiety, w terminie kolejnych 7-10 Dni Roboczych, otrzyma on od JD Dietę. Użytkownik otrzymuje od razu Dietę dopasowaną do celów, które Użytkownik chce osiągnąć. Dieta nie jest uzależniona od czasu trwania Usługi, Użytkownik może z niej korzystać także po zakończeniu Subskrypcji.
 4. Dieta umożliwiać będzie Użytkownikowi wyrobienie u siebie nawyków zdrowego i regularnego odżywiania oraz obniżenie lub utrzymanie masy ciała, przy czym waga Użytkownika nie może być niższa niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez WHO, określone parametrem indeksu masy ciała (BMI).
 5. Użytkownik po wykupieniu Planu treningowego otrzyma od JD ćwiczenia na poszczególne partie ciała rozpisane na jeden (1) kwartał. Ćwiczenia z Planu treningowego dostępne będą na profilu Użytkownika w odrębnej zakładce pt. ,,Treningi”. Dostęp do tej zakładki Użytkownik będzie miał przez czas trwania Subskrypcji.
 6. Użytkownik powinien powtarzać ćwiczenia z Planu treningowego w każdym tygodniu przez cały czas trwania Subskrypcji. Wybór dni, w których Użytkownik będzie wykonywał ćwiczenia jest indywidualną decyzją Użytkownika, lecz powinien on wykonywać je zgodnie z zaleceniami JD.
 7. Po zakończeniu okresu Subskrypcji, aby mieć dostęp do Planu treningowego Użytkownik musi ponownie wykupić ten sam Plan treningowy albo wykupić inny.
 8. Użytkownik może w jednym czasie wykupić kilka Planów treningowych.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego modyfikowania Diety, Planu treningowego lub Treningu plus Diety.
 10. Diety, Plany treningowe lub Treningi plus Diety mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi przez JD do podjęcia takich czynności. Aby zmodyfikować Dietę, Plan treningowy lub Treningi plus Diety Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z JD na dane kontaktowe wskazane w Serwisie oraz do precyzyjnego określenia przyczyn, dla których Dieta, Plan treningowy lub Treningi plus Diety powinny zostać zmodyfikowane.
 11. Materiały będą dostępne dla Użytkowników wyłącznie na ich profilach w Serwisie w czasie trwania wykupionej przez nich Usługi. Materiały nie będą udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz nie będą archiwizowane na profilu Użytkownika w Serwisie.

 

§ 6
Skuteczność Usług. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. JD dokłada wszelkich starań do tego, aby świadczone przez niego Usługi doprowadziły do realizacji celów Użytkownika, tj. do zmiany jego masy ciała oraz wdrożenia nawyków zdrowego i regularnego odżywiania.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do otrzymanych od JD zaleceń, ale JD nie ponosi odpowiedzialności za czynności i działania podjęte przez Użytkownika.
 3. Diety przygotowywane są przez JD w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, wskazania medyczne i zasady zdrowego odżywiania, jednakże ze względu na predyspozycje osobiste Użytkownika, złożoność i specyfikę procesów związanych z utratą masy ciała przez człowieka, JD nie gwarantuje osiągnięcia przez Użytkownika założonych przez niego efektów i za to też JD nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

§ 7
Cena Usług, płatności

 1. Szczegółowa i aktualna oferta Usług wraz z ich cenami znajduje się w Serwisie.
 2. Ceny Usług wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Użytkownik może dokonać zakupu Usług wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowany przez pośredników płatności, tj. PayU oraz PayPal.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Usługi, którą chce zakupić oraz do zapłaty pełnej ceny za daną Usługę. W przypadku uiszczenia przez Użytkownika kwoty niższej niż cena danej Usługi, prawo do korzystania z takiej Usługi zostanie aktywowane dla danego Użytkownika po uzupełnieniu płatności. Każdorazowo w takiej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany przez JD o takiej sytuacji poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika w czasie rejestracji.
 5. Uiszczona przez Użytkownika cena za Usługę związana jest wyłącznie z indywidualnym kontem Użytkownika, w ramach którego została uregulowana. Użytkownik nie ma możliwości zaliczenia jej na poczet zobowiązań innych Użytkowników.
 6. Zwrot środków uiszczonych przez Użytkownika, które nie zostały zaliczone na poczet ceny Usługi może nastąpić wyłącznie na skutek uzasadnionej reklamacji Użytkownika, który takie środki wpłacił.
 7. Zakup Usług (z wyłączeniem Przepisów) możliwy jest wyłącznie na okres 3 (trzech) miesięcy. W przypadku Przepisów, dostęp do pełnej bazy możliwy jest jedynie po wykupieniu miesięcznej subskrypcji. Po wpisaniu przez Użytkownika danych ze swojej karty płatniczej (kredytowej, debetowej) jednorazowo każdego miesiąca z jego rachunku pobierana będzie stała kwota stanowiąca cenę za dostęp do Przepisów.
 8. Użytkownik w każdym momencie może anulować subskrypcję Przepisów logując się na swój profil w Serwisie poprzez zaznaczenie opcji anulacji subskrypcji i późniejsze potwierdzenie tej dyspozycji zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Serwisie. Potwierdzenie anulowania subskrypcji zostanie wysłane Użytkownikowi na jego adres e-mail wskazany trakcie rejestracji do Serwisu. Anulacja subskrypcji dotyczy kolejnego okresu rozliczeniowego i nie powoduje zwrotu środków przez JD Użytkownikowi za rozpoczęty i trwający okres subskrypcji.
 9. W przypadku braku możliwości pobrania z konta Użytkownika kwoty odpowiedniej do przedłużenia subskrypcji, nie zostanie ona przedłużona, a Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o takiej sytuacji. W celu ponownego wykupienia subskrypcji Użytkownik będzie musiał zalogować się do swojego konta na profilu w Serwisie i dokonać ponownego zakupu subskrypcji.
 10. W przypadku zakupu przez Użytkownika kilku takich samych Usług oznaczać to będzie, że Użytkownik wykupił kilka Usług, których aktywacja nastąpi kolejno, po zakończeniu trwania każdej kolejnej Usługi, aż do wyczerpania kwoty, która to została zapłacona przez Użytkownika.
 11. W przypadku zakupu przez Użytkownika kilku różnych Usług, ich aktywacja następuje od razu, bez względu na czas ich trwania oraz moment ich zakupu, co oznacza, że Użytkownik w jednym czasie może mieć wykupionych i aktywnych kilka Usług.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał otrzymać fakturę VAT za zakup Usług, to podczas dokonywania zakupu danej Usługi, będzie mógł zaznaczyć taką opcję. Po wpisaniu przez Użytkownika danych koniecznych do wystawienia faktury VAT (firma, adres, NIP) wygenerowana zostanie elektroniczna faktura VAT, którą Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail.
 13. Użytkownik dokonując zakupu Usługi i akceptując Regulamin oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznych faktur VAT na swój adres e-mail podany w czasie rejestracji do Serwisu.

 

§ 8
Czas trwania Usług

 1. Czas świadczenia Usług liczony jest w dniach, począwszy od chwili aktywacji Usługi do ostatniego dnia okresu obowiązywania tej Usługi, jednakże z dokładnością co do godziny i minuty jej aktywacji.
 2. Czas trwania Usługi jest niepodzielny i nie może zostać przerwany ani zawieszony. Czas trwania Usługi jest niezależny od tego, czy Użytkownik uzupełni ankietę, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

 

§ 9
Licencja

 1. Materiały oraz wygląd i treść Serwisu stanowią własność JD i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.).
 2. Zawarcie przez JD i Użytkownika Umowy nie stanowi zawarcia, jak również nie może stanowić podstawy do zawarcia umowy przeniesienia przez JD na Użytkownika majątkowych praw autorskich do Materiałów lub wyglądu i treści Serwisu, tak w całości, jak i w części.
 3. JD, z chwilą uiszczenia przez Użytkownika ceny za Usługę, udziela Użytkownikowi ograniczonej w czasie (determinowanym czasem trwania Usługi), nieograniczonej terytorialnie, licencji niewyłącznej, uprawniającej go do korzystania z Materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, jednakże wyłącznie na użytek własny Użytkownika powiązany z korzystaniem przez niego z Serwisu oraz Usług.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów w następującym zakresie:
  a. wyświetlania ich na ekranie urządzeń elektronicznych, tj. komputera, telewizora, smartfona, tabletu, itd. oraz zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń, zapisywanie na dowolnym innym nośniku pamięci elektronicznej,
  b. drukowanie w 1 (jednym) egzemplarzu.
 5. Wynagrodzenie JD z tytułu udzielonej licencji zawarte jest w cenie Usługi.
 6. Zastosowanie w tym zakresie znajdują postanowienia w § 4 ust. 6 lit. a powyżej – Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania innym osobom lub podmiotom dalszej licencji, tak odpłatnej, jak i nieodpłatnej.

 

§ 10
Upływ czasu trwania Usługi. Odstąpienie od Umowy

 1. Na 2 (dwa) tygodnie przed upływem czasu trwania Usługi, Użytkownik zostanie poinformowany przez JD za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w czasie rejestracji do Serwisu oraz za pośrednictwem wiadomości SMS (jeśli Użytkownik podał w czasie rejestracji swój numer telefonu i udzielił zgody na otrzymywanie takich informacji drogą telefoniczną) o upływie czasu trwania Usługi i terminie jej wygaśnięcia, jak również o możliwości zakupu kolejnej Usługi.
 2. Na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (z późn. zm.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych Usług w postaci Planów treningowych, Diety czy Treningów plus Diet, z uwagi na charakter świadczenia tych Usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na materialnym nośniku danych, w przypadku gdy spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, tj. przed upływem 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia i po poinformowaniu Użytkownika przez JD o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest złożyć JD oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres JD wskazany w § 1 pkt 2 powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: info@jacodepol.com. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uznaje się dzień nadania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, JD zwróci Użytkownikowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w celu uiszczenia płatności na rzecz JD, chyba, że Użytkownik wskazał inny sposób płatności. Wskazany przez Użytkownika odmienny sposób płatności nie może generować po stronie JD jakichkolwiek opłat.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się przez Użytkownika wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest obowiązkowe jedynie wtedy, gdy Użytkownik wskazuje inny sposób zwrotu mu przez JD uiszczonych płatności.

§ 11
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć do JD reklamację w związku z działaniem Serwisu, płatnościami lub sposobem i zakresem świadczenia Usług przez JD. Reklamacje mogą być składane według wyboru Użytkownika:
  a. pisemnie, na adres JD wskazany w § 1 ust. 2 powyżej,
  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres JD: info@jacodepol.com.
 2. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy płatności, w tym zwrotu środków, jakie Użytkownik zapłacił z tytułu wykupienia Usług, zastosowanie ma § 10 ust. 4 powyżej.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika JD w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia i powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, opis reklamacji oraz jego żądanie.
 4. JD rozpozna prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej wpływu do JD i udzieli odpowiedzi na nią w formie przesyłki pocztowej na adres Użytkownika podany w reklamacji lub na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. W przypadku nieuznania przez JD reklamacji, Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

 

§ 12
Dane osobowe

Wszelkie informacje dotycząc zasad przetwarzania danych osobowych przez JD znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i która to jest dostępna także w ramach Serwisu pod linkiem: https://jacodepol.com/polityka-prywatnosci/.

 

§ 13
Usunięcie, zablokowanie profilu Użytkownika

 1. W przypadku upubliczniania przez Użytkownika za pośrednictwem swojego profilu w Serwisie treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub go naruszających, JD może zablokować profil Użytkownika.
 2. W celu odblokowania profilu, Użytkownik jest zobowiązany do kontaktu z JD za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Serwisie. Każdorazowo jednak, JD zachowuje prawo do odblokowania profilu Użytkownika dopiero po upływie określonego przez JD czasu, określonego stosownie do wagi popełnionego przez Użytkownika naruszenia.
 3. Zablokowanie przez JD konta Użytkownika spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwość korzystania z części lub całości Serwisu i Usług, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i co akceptuje.
 4. Zablokowanie przez JD profilu Użytkownika w Serwisie nie powoduje zawieszenia świadczenia Usług. Użytkownik zachowuje jednak prawo do domagania się zwrotu od JD części środków, które odpowiadają okresowi, w którym jego profil pozostawał zablokowany.
 5. Po ustaniu czasu obowiązywania Usług, profil Użytkownika nie jest kasowany.
 6. Użytkownik może samodzielnie skasować swój profil w Serwisie logując się na swój profil w Serwisie, poprzez zaznaczenie opcji usunięcia konta i późniejsze potwierdzenie tej dyspozycji zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Serwisie. Potwierdzenie usunięcia konta zostanie wysłane Użytkownikowi na jego adres e-mail wskazany trakcie rejestracji do Serwisu. Usunięcie konta w trakcie trwania Usługi lub subskrypcji nie powoduje zwrotu środków przez JD Użytkownikowi za rozpoczęty i trwający okres Usługi lub subskrypcji.
 7. JD zachowuje prawo do trwałego usunięcia profilu Użytkownika z Serwisu w sytuacji, gdy:
  a. Użytkownik, pomimo uprzedniego zablokowania profilu, nadal narusza Regulamin,
  b. Użytkownik nie korzystał (tj. nie logował się) do Serwisu w okresie 2 (dwóch) lat liczonych od dnia jego ostatniej aktywności w Serwisie.
 8. Usunięcie profilu Użytkownika w Serwisie powoduje utratę wszelkich zgromadzonych przez Użytkownika na tym profilu danych i informacji.
 9. Usunięcie profilu Użytkownika w Serwisie, bez względu na podstawę i osobę, która tego usunięcia dokonała, stanowi każdorazowo wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Umowy.

 

§ 13
Usunięcie, zablokowanie profilu Użytkownika

 1. W przypadku upubliczniania przez Użytkownika za pośrednictwem swojego profilu w Serwisie treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub go naruszających, JD może zablokować profil Użytkownika.
 2. W celu odblokowania profilu, Użytkownik jest zobowiązany do kontaktu z JD za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Serwisie. Każdorazowo jednak, JD zachowuje prawo do odblokowania profilu Użytkownika dopiero po upływie określonego przez JD czasu, określonego stosownie do wagi popełnionego przez Użytkownika naruszenia.
 3. Zablokowanie przez JD konta Użytkownika spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwość korzystania z części lub całości Serwisu i Usług, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i co akceptuje.
 4. Zablokowanie przez JD profilu Użytkownika w Serwisie nie powoduje zawieszenia świadczenia Usług. Użytkownik zachowuje jednak prawo do domagania się zwrotu od JD części środków, które odpowiadają okresowi, w którym jego profil pozostawał zablokowany.
 5. Po ustaniu czasu obowiązywania Usług, profil Użytkownika nie jest kasowany.
 6. Użytkownik może samodzielnie skasować swój profil w Serwisie logując się na swój profil w Serwisie, poprzez zaznaczenie opcji usunięcia konta i późniejsze potwierdzenie tej dyspozycji zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Serwisie. Potwierdzenie usunięcia konta zostanie wysłane Użytkownikowi na jego adres e-mail wskazany trakcie rejestracji do Serwisu. Usunięcie konta w trakcie trwania Usługi lub subskrypcji nie powoduje zwrotu środków przez JD Użytkownikowi za rozpoczęty i trwający okres Usługi lub subskrypcji.
 7. JD zachowuje prawo do trwałego usunięcia profilu Użytkownika z Serwisu w sytuacji, gdy:
  a. Użytkownik, pomimo uprzedniego zablokowania profilu, nadal narusza Regulamin,
  b. Użytkownik nie korzystał (tj. nie logował się) do Serwisu w okresie 2 (dwóch) lat liczonych od dnia jego ostatniej aktywności w Serwisie.
 8. Usunięcie profilu Użytkownika w Serwisie powoduje utratę wszelkich zgromadzonych przez Użytkownika na tym profilu danych i informacji.
 9. Usunięcie profilu Użytkownika w Serwisie, bez względu na podstawę i osobę, która tego usunięcia dokonała, stanowi każdorazowo wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Umowy.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, z  późn. zm.
 2. W odniesieniu do danej Usługi zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu dokonania zakupu danej Usługi przez Uczestnika, chyba, że nowe postanowienia są względniejsze dla Uczestników. JD zachowuje prawo do zmiany Regulaminu oraz dokumentów dodatkowych.
 3. JD zachowuje prawo do organizowania okresowych promocji. Zasady promocji będą określane w odrębnych regulaminach promocji.
 4. W razie wystąpienia sporów, JD i Użytkownik oddają ich rozwiązanie pod jurysdykcję sądów polskich. W takiej sytuacji sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy na podstawie przepisów ogólnych.
 5. Stwierdzenie nieważności niektórych postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na jego kolejne postanowienia, które w takim przypadku są wiążące dla JD i Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralne części.
 8. Regulamin w aktualnej wersji wraz z jego załącznikami i dokumentami dodatkowymi dostępny jest w Serwisie oraz w siedzibie JD.
 9. W okresie prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, dostęp do Serwisu oraz Usług może być utrudniony lub uniemożliwiony, jednakże JD zobowiązuje się dołożyć należytej staranności do tego, aby takie utrudnienia występowały jak najrzadziej i były usuwane szybko i sprawnie.