NOWY WYMIAR

TRENINGU

Polityka prywatności

JACODEPOL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

obowiązująca od dnia 31.12.2019 roku

 

Jacodepol Sp. z o.o. bardzo ceni sobie zaufanie swoich Klientów. W szczególności, dokładamy należytych starań do tego, by Nasza współpraca stała na najwyższym poziomie i była źródłem satysfakcji dla naszych Klientów. Jesteśmy otwarci na nowe możliwości i nie boimy się wyzwań. Zawsze jednak z należytą dbałością i starannością podchodzimy do prywatności naszych Klientów. Dbamy o to, by informacje, które są nam przekazywane były odpowiednio chronione.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów oraz obowiązujące przepisy prawa, tj. w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 roku (z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, zwaną dalej Ustawą, przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Odpowiada ona na najważniejsze pytania dotyczące sposobu naszej działalności i pozwala naszym Klientom poznać nas lepiej. W szczególności, wyjaśniamy w niej jakie dane osobowe zbieramy, w jakim zakresie i w jakich celach je przetwarzamy oraz wskazujemy jakie uprawnienia przysługują naszym Klientom oraz osobom korzystającym z naszej strony internetowej.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Przekazywane nam przez Klientów dane osobowe są administrowane bezpośrednio przez nas, tj. przez Jacodepol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kurhan 11, 02-203 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000472902, NIP: 5272699028.

Jako administrator danych osobowych wdrożyliśmy środki, które zapewniają integralność i ochronę powierzanych nam danych osobowych.

 

Jakie dane przetwarzamy?

W zawiązku ze świadczeniem przez nas usług oraz działaniem naszej strony internetowej przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych na naszej stronie internetowej: imię i nazwisko, wzrost, waga, płeć, data urodzenia, preferencje żywieniowe, wskazania medyczne i zalecenia lekarskie, adres korespondencyjny, numer telefonu, NIP, firma,
 2. w przypadku osób odwiedzających naszą stronę internetową: adres IP urządzenia.

 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane, na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz?

Dane osobowe, które są nam powierzane przetwarzamy jedynie w celach, które są niezbędne do wykonania świadczonych przez nas usług i na które to nasi Klienci uprzednio wyrazili zgodę.

Dane mogą być przesyłane do kraju spoza obszaru EOG i tam przetwarzane, w szczególności mogą być przesyłane do USA. Każdorazowo jednak operacje związane z przesyłaniem danych osobowych są wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem i przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów i środków zapobiegających naruszeniom ich integralności. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiednie środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

Czy i komu udostępniamy dane?

Państwa dane są przetwarzane w obrębie firmy Jacodepol Sp. z o.o., jak również są przekazywane podmiotom, z którymi lub przy pomocy których wykonujemy dla Państwa nasze usługi lub z którymi współpracujmy w celu prawidłowego wykonania tych usług, jak również w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej. Jeśli to konieczne zbierane przez nas dane osobowe są przekazywane także odpowiednim urzędom w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. urzędy skarbowe). Nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się danymi osobowymi naszych Klientów w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług, na które to wyrazili Państwo uprzednio zgodę.

W ramach naszej strony internetowej możliwe jest przejście do naszych kanałów w mediach społecznościowych, tj. działających w ramach portalu Facebook oraz Instagram. Informujemy, że w przypadku przejścia przez naszą stronę internetową do naszych profili w ramach tych zewnętrznych portali społecznościowych wraz z właścicielem tych portali, jesteśmy współwłaścicielami danych osobowych Klientów (numer IP). Nasi Klienci mogą skontaktować się z właścicielem tych portali kierując do nich zapytania na adres:

Facebook Ireland Ltd.
ATTN: Privacy Operations
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

e-mail: mydataprivacyrights@fb.com.

lub za pośrednictwem formularza: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas danych?

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych naszych Klientów są:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie niezbędnym dla wykonania zawartej umowy i w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług,
 2. 6 ust. 1 lit. f RODO – w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako administratora danych,
 3. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie udzielonej przez naszych Klientów zgody.

Wobec tego, że do prawidłowego wykonania przez nas usług konieczne jest podanie przez naszych Klientów ich danych osobowych, które mogą zostać uznane za wrażliwe (np. waga, zalecenia lekarskie), to ich przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie udzielonej przez Klientów zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i w celu wykonania zawartej umowy.

Otrzymywanie newslettera możliwe jest wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. W każdej chwili istnieje jednak możliwość rezygnacji z jego otrzymywania. W tym celu prosimy o kontakt na adres: biuro@jacodepol.com.

 

Jakie Klient ma prawa w związku ochroną danych osobowych?

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 1. dostępu do danych oraz informowania o danych: w każdej chwili nasi Klienci mogą zażądać od nas informacji o tym, jakie ich dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@jacodepol.com;
 2. przenoszenia danych: jeśli przetwarzamy dane osobowe Klientów w sposób zautomatyzowany albo na podstawie wyrażonej wcześniej zgody lub zawartej umowy, Klienci mają prawo otrzymać od nas kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Klienta lub do innego podmiotu, który zostanie nam przez niego wskazany;
 3. poprawiania danych: nasi Klienci mają prawo zażądać poprawienia przez nas swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia danych, które są niekompletne. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@jacodepol.com;
 4. do usunięcia danych: nasi Klienci mają prawo do tego, aby zażądać usunięcia ich danych. Jeśli jednak przetwarzanie tych danych jest dla nas dalej ważne i konieczne (np. w celu wykonania umowy albo zabezpieczenia swojego interesu), możemy złożyć od tego żądania sprzeciw;
 5. do ograniczenia przetwarzania danych: nasi Klienci mogą zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie ich danych osobowych. W związku z ograniczeniem przetwarzania danych możemy przechowywać takie dane oraz wykonywać tylko te operacje, na które (i) Klienci się zgadzają, które są (ii) niezbędne do dochodzenia roszczeń administratora lub w celu ochrony praw innego podmiotu, oraz gdy (iii) zachodzi ważny interes publiczny;
 6. niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni: nasi Klienci mają prawo nie zgodzić się na otrzymywanie od nas materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu, który może być stworzony w celu przygotowania takich materiałów. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas takich informacji, prosimy o kontakt na adres e-mail : biuro@jacodepol.com

 

Przez jaki czas przetwarzamy dane?

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy jedynie przez czas niezbędny dla celów przetwarzania. Dokładamy należytych starań do tego, by dane nie były przetwarzane dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celu lub obowiązku prawnego. Dane osobowe są przetwarzane przez nas jednak przez czas konieczny dla ochrony swoich roszczeń, tj. przez okres 6 lat.

 

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje piliki cookies, które mają na celu dostosowanie zawartości strony do Państwa preferencji, optymalizacji korzystania ze strony, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego, tworzenia statystyk i utrzymania sesji. W każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień w aktualnie używanej przeglądarce internetowej. Ustawienia te, w zależności od rodzaju przeglądarki lub Państwa preferencji, mogą zostać zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu ich w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w instrukcjach i ustawieniach dotyczących danej przeglądarki internetowej.

W ramach naszej strony internetowej zawsze prosimy o wyrażenie zgody na używanie plików cookies. Zmiana ustawień przeglądarki oznacza brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i w przyszłości uniemożliwi nam przechowywanie danych w urządzeniu końcowym.

Pliki cookies, które są przechowywane w urządzeniu końcowym nie powodują jego zmian konfiguracyjnych. Zmiana ustawień przeglądarki może jednak powodować utrudnienia w działaniu strony, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Jak mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych, dlatego, jeśli nasi Klienci chcą dodać, usunąć, zmodyfikować, przenieść swoje dane lub po prostu sprawdzić, czy je przetwarzamy, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@jacodepol.com – odpowiemy na Państwa pytania.

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli nasi Klienci uważają, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób, zawsze mogą nas o tym poinformować. Dokładamy należytych starań do tego, aby nasi Klienci byli zadowoleni. Mają też Państwo prawo do tego, aby zgłosić skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Uaktualnienia naszych zasad prywatności:

W związku z rozwojem technologii lub zmianą prawa, w przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Jej najnowsza i aktualna wersja będzie jednak zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.